Wydawca treści Wydawca treści

Nazwa Projektu: „ Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego

Cele uzupełniające: * rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, * szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru * dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych * skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na: * rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym: - budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych ( 70 sztuk ) - zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów ( 114 sztuk ) - doposażenie punktów alarmowo- dyspozycyjnych ( PAD ) 16 sztuk - budowę stacji meteorologicznych * wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym: * zakup samochodów patrolowo – gaśniczych ( 67 sztuk )

Wartość projektu Planowany całkowity koszt realizacji projektu wznosi 43 096 737,50 zł Maksymalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 30 000 000,00 zł Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

Planowane w ramach projektu zadania na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo: * modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej na terenie leśnictwa Pieczenia * doposażenie punktu alarmowo - dyspozycyjnego * zakup kamer do lokalizacji i wykrywania pożarów lasów


Projekty Unijne

Nadleśnictwo Gniewkowo uczestniczy w realizacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1. „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"


Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko - strona programu www.pois.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar około 24 000 ha.
Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
2. Ocena przyrodnicza terenów;
3. Ocena geośrodowiskowa terenów;
4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych;
5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu;
6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego;
7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk;
8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych.


Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.
Adres strony internetowej projektu: www.ckps.pl zakładka Projekty PGL LP – Rekultywacja poligonów.

 

 

 2. "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" realizowanego w Nadleśnictwie Gniewkowo w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". 

 

Projekt dotyczy przebudowy systemu melioracji obszaru okolic Gniewkowa, co w dalszej perspektywie pozwoli na retencjonowanie wody w zbiornikach i kanałach tranzytowych na terenach leśnych obrębu Gniewkowo.

Wykonawcą  I etapu zadania określonego w projekcie była firma Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych WODKAN, natomiast nadzór inwestorski nad realizacja projektu pełniła Firma Projektowa EKOSAN PROJEKT z Bydgoszczy.

Wykonawcą II etapu zadania określonego w projekcie jest Firma EXPOBUD Adam Musiał z Bydgoszczy.
Nadzór  inwestorski projektu pełni firma Quadra z Bydgoszczy.