Lista aktualności Lista aktualności

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ROLNEGO

Gniewkowo,17.11.2017 r.

Zn. spr.: ZG.221700.11.2017.WSK

 

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Gniewkowo

ul. Dworcowa 10

88 - 140 Gniewkowo

1. Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gniewkowo z siedzibą w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 10, (kod pocztowy: 88-140) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wielowieś.

2. Nieruchomość obejmuje działkę ewidencyjną nr 4272/3 o powierzchni 11,4200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1J/00070740/4 i stanowi grunt rolny sklasyfikowany jako: a) R II o pow. 4,4100 ha b) R IIIa o pow. 6,1700 ha c) R IVa o pow. 0,8400 ha

3. Wymienione wyżej grunty mogą zostać wydzierżawione wyłącznie w celu prowadzenia działalności rolniczej.

4. Kwota wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości wynosi 11.420,00zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia).

5. Uczestnik przetargu może uczestniczyć w przetargu ustnym, po uprzednim wniesieniu wadium.

6. Wadium dla nieruchomości ustala się na kwotę 2.000,00 złotych (słownie złotych: dwa tysiące). Kwotę wadium należy wpłacić na konto bankowe Nadleśnictwa nr 77203000451110000000667340 BGŻ S.A. O/Inowrocław, bądź w kasie najpóźniej na dzień poprzedzający termin przeprowadzenia przetargu ustnego.

7. Przetarg poprowadzi Komisja przetargowa, przy czym minimalne postąpienie wynosi 100 złotych.

8. Po przeprowadzonym przetargu zostanie zawarta umowa dzierżawy na czas nieokreślony. Stawka czynszu uzyskana w przetargu będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie przez Prezesa GUS. Czynsz jest płatny jednorazowo do końca marca każdego roku na podstawie wystawionej przez Nadleśnictwo Faktury VAT. Dzierżawca ma obowiązek zapłaty podatku rolnego za dzierżawione grunty do właściwego miejscowo urzędu gminy.

9. Uczestnicy przetargu są obowiązani posiadać dowód wniesienia wadium. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Komisja przetargowa sporządza protokół w którym podaje m.in. kwotę czynszu oraz dane osoby, która przetarg wygrała.

11. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie zawrze umowy dzierżawy bez usprawiedliwionej przyczyny, sprzedający może od zawarcia umowy odstąpić, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

12. Pozostałym uczestnikom przetargu ustalone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu bądź jego odwołania.

13. W przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy, uczestnik który zaoferował kolejną najwyższą stawkę czynszu w licytacji uprawniony zostaje do zawarcia właściwej umowy dzierżawy.

14. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawczego.

15. Termin przetargu ustala się na dzień 27.11.2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo, w sali narad.

16. Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo, pok. nr 18 u Pani Weroniki Spisak – Kowalskiej, w godzinach od 7:15 do 15:15 w dni robocze lub pod numerem telefonu 668049580.

17. Nadleśnictwo może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.

18. Załącznikiem niniejszego ogłoszenia jest projekt umowy dzierżawy nieruchomości, która zostanie zawarta z osobą, która przetarg wygra. Nadleśniczy

Materiały do pobrania